Polityka prywatności
§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu dostępnego
pod adresem www.casting-studio.com(dalej zwany „Serwisem”) jest Casting – Studio
Izabela Połeć z miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Pańskiej 3/31,
00-124 Warszawa (dalej zwana „Casting – Studio”)
2. Dane osobowe UŜytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych
w RODO, tj. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE I 119, s. 1), jak
równieŜ przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych
do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.)
3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych oraz
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupowaŜnionym, jak równieŜ
przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

Podstawa prawna przetwarzania danych

1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Serwisie na zasadzie pełnej dobrowolności.
2. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie
rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda uŜytkownika na przetwarzanie
danych, udzielana w celu załoŜenia konta w Serwisie. Wspomniana zgoda potwierdzana
jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
3. Podstawą przetwarzania przez Administratora imienia, nazwiska, adresu e-mail w celu
przesyłania UŜytkownikowi informacji handlowych, w tym newsletterów, jest art. 6 ust. 1
lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda uŜytkownika.
4. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie
procesu tworzenia profilu uŜytkownika, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie
czynności niezbędnych do zawarcia umowy i konieczność realizacji umowy przez
Administratora na rzecz danego uŜytkownika. Dodatkowo moŜliwość przetwarzania
danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki
Prywatności.
5. Nadto Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez
uŜytkowników oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania z Serwisu
(w tym narzędzi uŜytych do korzystania z Serwisu) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.
ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w
szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora,
jak równieŜ w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu oraz w celu

tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, Ŝe takie przetwarzanie nie będzie naruszać
praw i wolności osób, których dane dotyczą.
6. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez uŜytkownika nie są łączone ze zbieranymi
automatycznie danymi na temat sposobu korzystania przez niego z Serwisu.
Administrator informuje, Ŝe ze względów technicznych czasami moŜe dojść do takiego
połączenia, jednakŜe w takiej sytuacji tak połączone dane będą przetwarzane przez
Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez
Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji
funkcji Serwisu oraz w celu tworzenia statystyk na wew. potrzeby Administratora.
7. JeŜeli uŜytkownik wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail) mogą
być przetwarzana w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na
temat usług w tym na podany w procesie rejestracji adres e-mail poprzez newsletter.
UŜytkownik ma prawo w kaŜdym czasie Ŝądać zaprzestania wysyłania mu informacji
handlowych drogą elektroniczną do celów marketingu bezpośredniego.
8. Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją będą przetwarzane do czasu
ewentualnego usunięcia konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną).
9. Dane przetwarzane w związku z zawieraniem przez Casting – Studio z uŜytkownikami
umów o świadczenie usług drogą elektroniczną będą przechowywane przez okres trwania
umowy i do czasu wywiązania się z zobowiązań wynikających z podjętych zleceń. Ze
względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część
tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji
poszczególnych Umów.
10. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) będą
przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
11. Informacje niezbędne do obsłuŜenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia
uprawnień z tego tytułu.
12. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie
prowadzenia tego kontaktu.
13. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak równieŜ w
celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

§ 3.

Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

1. KaŜdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora
wynikają ze zgody uŜytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku
działań podejmowanych przez uŜytkownika w Serwisie lub w ramach innych kanałów
komunikacji z uŜytkownikiem.

3

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, Ŝe zbierane przez niego dane są przetwarzane:
a. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane
dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
b. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
w sposób niezgodny z tymi celami(,,ograniczenie celu’’);
c. adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w
których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
d. prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są
uaktualniane („prawidłowość”);
e. w formie umoŜliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie
dłuŜszy, niŜ jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);
f. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich
środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

3. UŜytkownik podaje następujące dane osobowe:
a. etap pierwszy obejmuje:
i. imię,
ii. nazwisko,
iii. adres e-mail,
b. etap drugi obejmuje:
i. wzrost,
ii. biust,
iii. talia,
iv. biodra,
v. numer buta,
vi. rozmiar ubrania,
vii. kolor oczu,
viii. kolor i długość włosów,
ix. profile social media: facebook, instagram, youtube, snapchat, blog,
x. prawo jazdy, posiadanie samochodu,
xi. ksiąŜeczka sanepid,
xii. szkolenie BHP,
xiii. zainteresowania,
xiv. znajomość języków obcych,
xv. praca (rodzaj),
xvi. adres,
xvii. data urodzenia,
xviii. numer konta bankowego,
xix. nazwa banku,

xx. PESEL,
xxi. NIP,
xxii. imię matki,
xxiii. imię ojca,
xxiv. drugie imię,
xxv. adres e-mail,
xxvi. wykształcenie.

Dane osobowe uŜytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu doboru właściwej
osoby do konkretnej oferty współpracy oraz w celach marketingowych.
4. UŜytkownik moŜe równieŜ nie podawać ww. danych, jednakŜe w takim wypadku Casting
– Studio moŜe odmówić korzystania z usług Serwisu lub nie być w stanie wykonać
Umowy.
5. MoŜliwe cele zbierania danych osobowych uŜytkowników przez Administratora:
a. korzystania przez uŜytkowników z funkcjonalności Serwisu, tj. tworzenie profilu
przez uŜytkownika pozwalającego na wybór jego osoby do konkretnej oferty
współpracy (roli, castingu, itp.) – podstawą prawną przetwarzania danych jest
wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Casting – Studio – marketing własnych produktów i usług
(art. 6 ust. 1 lit f RODO)
c. rozpatrzenie reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych
roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
d. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku
wyraŜenia zgody przez uŜytkownika; podstawą przetwarzania danych jest zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6. MoŜliwi odbiorcy danych osobowych UŜytkowników:
a. producenci filmowi,
b. producenci reklamowi,
c. reŜyserzy castingowi,
d. fotografowie,
e. domy produkcyjne,
f. agencje reklamowe
g. podmioty świadczące usługi związane z bieŜącą działalnością Casting – Studio
(księgowość, usługi prawne, marketingowe);
h. podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów
prawa;
i. pracownicy, współpracownicy Administratora;
j. firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia
danych m.in. w celu ich przechowywania, dostarczania newslettera i realizacji
kampanii handlowych dla utrzymania relacji z uŜytkownikami w imieniu Casting –
Studio lub partnerów handlowych Casting – Studio;

5

k. podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy
odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i
bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych
osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków
bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Casting –
Studio zapewnia uŜytkownikowi na jego Ŝyczenie szczegółową informację o
podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych
danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Casting – Studio
zapewnia takŜe dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych
lub udostępnianych przez Casting – Studio środkach technicznych
zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione,
danych osobowych przesyłanych przez uŜytkownika drogą elektroniczną.
7. W celu zapewnienia wysyłki informacji handlowych adres e-mail uŜytkownika będzie
przekazywany na serwery obsługiwane przez Googlezlokaliwoane w USA. UŜytkownik w
kaŜdym czasie ma moŜliwość uzyskania kopii dotyczących jego danych po skierowaniu do
Casting – Studio odpowiedniego wniosku na adres e-mail mariusz@casting-studio.com
8. Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane ani teŜ przekazywane podmiotom trzecim w
innych celach niŜ opisane powyŜej.
§ 4.
Prawa UŜytkowników

1. KaŜdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
a. dostępu do danych
b. sprostowania danych,
c. usunięcia danych,
d. ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu
przeprowadzenia rejestracji i utrzymania profilu w Serwisie następuje poprzez wysłanie
wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub wysłanie e-maila na
adres mariusz@casting-studio.com lub w zakresie przetwarzania danych w celach
handlowych, poprzez kliknięcie w link u dołu wiadomości newslettera.
3. Po odwołaniu zgody lub wyraŜeniu sprzeciwu, dane osobowe uŜytkownika nie będą
więcej uŜywane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych uŜytkownik
moŜe przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na
swoje Konto w Serwisie lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez
uŜytkownika w Serwisie adresu e-mail na adres mariusz@casting-studio.com
4. UŜytkownik ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych
przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji

Usługodawcy jest moŜliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: mariusz@casting-
studio.com

§ 5.

Kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych

1. UŜytkownik w kaŜdej chwili ma moŜliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem
poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres
Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod
numerem telefonu wskazanym na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.
2. UŜytkownik w kaŜdej chwili ma moŜliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem
Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, adres
korespondencyjny wskazany na wstępie Polityki lub e-mail: mariusz@casting-studio.com
3. Administrator przechowuje korespondencję z uŜytkownikiem w celach statystycznych
oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a takŜe w zakresie
rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych
decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Profilu. Adresy oraz dane w ten
sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z uŜytkownikiem w celu
innym niŜ realizacja zgłoszenia.

§ 6.
Zabezpieczenia

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagroŜeń
oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupowaŜnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdraŜania oraz charakter, zakres, kontekst i
cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o róŜnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagroŜenia, Administrator wdraŜa
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
a. szyfrowanie danych osobowych,
b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i
odporności systemów i usług przetwarzania,
c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

7
§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Aby uczynić Serwis jeszcze bardziej atrakcyjny dla uŜytkownika, Casting – Studio
posługują się plikami „cookies". Plik „cookie" to niewielki plik, zawierający łańcuch
znaków, który jest wysyłany do komputera uŜytkownika podczas korzystania z Serwisu.
Informacje zbierane automatycznie przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać
usługi i treści oferowane przez Casting – Studio do indywidualnych potrzeb i preferencji
uŜytkownika, jak równieŜ słuŜą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących
korzystania przez uŜytkownika z Serwisu. Dzięki plikowi „cookie", przeglądarka
uŜytkownika moŜe zostać rozpoznana przez witrynę naleŜącą do Casting – Studio.
Większość uŜywanych przez Casting – Studio „cookies" jest po zakończeniu sesji przez
uŜytkownika usuwana z jego dysku twardego („session cookies"). Pozostałe pliki
„cookies" pozostają na komputerze UŜytkownika w celu umoŜliwienia rozpoznania
komputera uŜytkownika podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies"). Firmy partnerskie
Casting – Studio nie mogą gromadzić bądź przetwarzać danych osobowych pozyskanych
za pomocą plików „cookies" od uŜytkownika. Wyłączenie uŜytkownika w przeglądarce
internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies" moŜe utrudniać lub
uniemoŜliwiać korzystanie z Serwisu.
2. Casting – Studio korzysta z róŜnych systemów monitorowania aktywności UŜytkownika
w sieci oferowanych przez firmy trzecie, jak np. Google Analytics, tzw. analizy sieci,
usługi oferowanej przez Google Inc. Google Analytics posługuje się plikami „cookies",
czyli plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze uŜytkownika i umoŜliwiającymi
analizę sposobu korzystania z Serwisu. Casting – Studio korzysta takŜe ze standardowych
plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do
oceny jego moŜliwości technicznych. Casting – Studio uŜywa tych informacji, aby ustalić,
ile osób odwiedza Serwis, by zaaranŜować ją w sposób najbardziej przyjazny dla
UŜytkownika i sprawić, Ŝeby Serwis był prostszy i bardziej przyjazny w obsłudze.
Decydując się na korzystanie z towarów/usług dostępnych w Serwisie, uŜytkownik ma
świadomość powyŜszych działań oraz wyraŜa na nie zgodę.
3. Informacje generowane przez „cookies" na temat korzystania z Serwisu przez
uŜytkownika (łącznie z jego adresem IP) przesyłane są m.in. do serwera Google Inc.
znajdującego się w USA i przechowywane zgodnie z polityką prywatności firmy Google
(dostępnej pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html).
Google korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu, tworzenia
raportów przeznaczonych dla operatorów witryn dotyczących aktywności na stronie oraz
w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu oraz z Internetu.
4. PoniŜej Administrator przedstawia aktualne narzędzia wykorzystywane przez niego do
monitorowania działania systemu oraz zachowań uŜytkowników Serwisu:
a. Google Analytics (www.google.com/analytics/)
b. Facebook Pixel (www.facebook.com/business/a/facebook-pixel)
c. Adjust (www.adjust.com)
d. Firebase (www.firebase.google.com)

e. Quanta (www.quanta-computing.com)
f. New Relic (www.newrelic.com)
g. Criteo (www.criteo.com)
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania uŜytkownikom niezamówionych
wiadomości nie będących informacją handlową. Zalicza się do nich informacje odnoszące
się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu),
przeprowadzonych za pośrednictwem Serwisu transakcji (np. prośby o wypełnienie
ankiety) bądź teŜ zwyczajowe niekomercyjne wiadomości (np. Ŝyczenia, komunikaty
systemu). Opisane wyŜej wiadomości mogą być przesyłane do uŜytkownika przez
podmioty działające na rzecz Administratora na podstawie odpowiednich umów o
powierzenie danych osobowych do przetwarzania.
5. W Serwisie mogą zostać umieszczone linki (np. w formie logotypów podmiotów
trzecich), które w razie kliknięcia przekierowują uŜytkownika na zewnętrzną stronę
internetową. Fakt zastosowania tego rodzaju odesłań nie moŜe być utoŜsamiany z
istnieniem powiązania pomiędzy Administratorem a podmiotem, do którego naleŜy
zewnętrzna strona internetowa. Administrator w Ŝadnym wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści
zawarte na stronach zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść
polityk prywatności i bezpieczeństwa obowiązujących na tych stronach, ani za stosowane
w trakcie ich przeglądania „cookies”. Zachęcamy UŜytkowników korzystających z tego
rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów prawnych
obowiązujących na tych stronach.
6. Usługi i funkcje w ramach Serwisu mogą z czasem ulegać rozszerzeniu, co oznacza, Ŝe
Casting – Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce
Prywatności, przy zachowaniu jednak praw dotychczas nabytych przez uŜytkowników.
KaŜdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis obowiązuje aktualna Polityka
Prywatności. Zmiany mogą nastąpić m.in. z następujących waŜnych powodów:
a. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych
osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną
oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki
lub prawa i obowiązki uŜytkownika,
b. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem
technologii internetowej, w tym stosowanie/wdroŜenie nowych rozwiązań
technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności.
7. Administrator kaŜdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce
Prywatności. Wraz z kaŜdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać
z nową datą.
8. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez
UŜytkownika zgodami, niezaleŜnie od postanowień Polityki Prywatności, zawsze
podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie
udzielone przez UŜytkownika zgody lub przepisy prawa.

9

9. Dane osobowe uŜytkownika mogą być przetwarzane takŜe w sposób zautomatyzowany,
w tym równieŜ w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie
danej osobie profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji
uŜytkownika, jego zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych
uŜytkownikowi za pośrednictwem Serwisu.

 

 

Casting – Studio Izabela Połeć z miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Pańskiej 3/31,
00-124 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informują Panią / Pana, iż:
- podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu współpracy biznesowej oraz uzyskania informacji
marketingowej,
- posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania,
- posiada Pani / Pan prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania,
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i zgodnie z treścią ogólne rozporządzenia
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia współpracy
biznesowej;
- przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.